2014 Excursie Enkhuizen
F6486
Enkhuizen, kalkoven

<==== ===>