Jacobsladder 1982-3 
 
  
Jacobsladder 1982-3 blz -1 'DE JACOBSLADDER' Tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging "Otto Cornelis van Hemessen" te Woubrugge Opgericht: 12 juni 1979 - 2e jaargang, nummer 3 Beschermheer: edelachtbare Heer D. Brouwer de Koning Redaktie: H.J. Bosman en H. van der Wereld Typ- en stencilwerk: C. Kroon Bestuur: H.J. Bosman, voorzitter, Dokter Lothlaan 22, 2431 AC Woubrugge, tel.8807; H.v.d.Wereld, secretaris, Acaciastraat 26, 2404 VB Alphen aan den Rijn; G.J. Keyser, bestuurslid, Leidse Slootweg 4, 2481 KH Woubrugge; mej. W. Faber, bestuurslid, Van Duivenvoordestraat 21, 2481 XK Woubrugge Contributie: f l0 per jaar, te voldoen op onze rekening bij de Rabobank te Woubrugge, nr. 3524.14847. INHOUD: Blz. Schreef Van Hemessen fantasieën? 1 - 2 Nieuwe"titel voor het verenigingsorgaan 2 Historische publicaties 3 Genealogisch onderzoek 3 Kroniek van Woubrugge en Hoogmade 1981 4 - 11

SCHREEF VAN HEMESSEN FANTASIEEN?

Nou, daar záten we dan op de avond van de dertiende april in “De Wijk" te Woubrugge. Voor onze vereniging een beetje een ongeluksavond (dat heb je er van als je iets op de dertiende organiseert), want op deze avond viel "onze" Otto Cornelis van Hemessen van zijn voetstuk. Voor de mensen die niet op die avond aanwezig waren en de andere dag misschien het stukje in het "Alphens Dagblad" gelezen hebben volgt hier ons relaas. Wat was er aan de hand? We hadden voor een lezing professor H. van der Linden uitgenodigd, bekend van het boek "De Cope", handelend over de ontginningsgeschie­denis in onze streken. De heer Van der Linden hield voor een volle zaal "een interessante verhandeling over het ontstaan van Woubrugge, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Leimuiden en Nieuwkoop. Op een gegeven moment viel de naam "Van Hemessen" en de heer Van der Linden rekende genadeloos af met het geschiedkundig onderzoek dat wijlen de Woubrugse veldwachter destijds verrichtte. "Zijn gegevens berusten meer op fantasie dan op waarheid”, zei hij letterlijk. "Daar gáát Van Hemessen", fluisterde burgemeester D. Brouwer de Koning onze secretaris in het oor. Van Hemessen heeft natuurlijk ook veel goed gedaan. Hij is tenslotte begonnen met graven in de historie en hij heeft beslist wel zijn verdiensten. Maar in het geval van het vermeende verdwenen Jacobswoude heeft hij toch zijn fantasie te veel laten gaan", zei professor Van der Linden. Volgens deze laatste heeft Jacobswoude nooit als nederzetting naast Esselijkerwoude (Woubrugge) bestaan, maar is dit dorp - dat volgens Van Hemessen in de Polder Vierambacht bij Ter Aar zou moeten hebben gelegen - een fantasie van de Woubrugse amateur-historicus. Voor veel Woubruggenaren was dit een verrassende opvatting en de mening van Van der Linden zorgde
Jacobsladder 1982-3 blz -2 voor verwarring in de zaal. Het kwaad was echter al geschied na deze pleister op de wonde. Ons lid de heer J. Bochove "nam" het niet en wilde eerherstel voor de man, die toch maar de eerste is geweest die zich met de plaatselijke geschiedenis van onze gemeente heeft bezig ge­houden en naar wie in Woubrugge een kade, een museum en een vereniging zijn genoemd. Uiteraard een sympathiek gebaar van de heer Bochove. Toch een paar opmerkingen. Natuurlijk was Van Hemessen in de eerste plaats een amateur, net zoals wij van de vereniging dat allemaal zijn. Wij willen beslist Van der Linden niet aanvallen en zeggen "U hebt het bij het verkeerde eind". Hij heeft jaren lang aan zijn studie gewerkt en weet er dus echt wel iets van. Maar dat Van Hemessen op alle terreinen gefaald zou hebben, gaat ons als verenigingsbestuur toch wat te ver. Wij hebben Van Hemessen ook weleens op onjuistheden betrapt en zijn befaamde “Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade" alsmede zijn latere publicaties zijn heus niet feilloos. Aan ónze historische publicaties zal ook wel wat schorten. Wij proberen het echter allemaal zo juist mogelijk te onderzoeken en ook Van Hemessen heeft dat - met de beperkte middelen die hem ten dienste stonden - gedaan. Daar zijn wij van overtuigd. De mythe in Woubrugge staande houden, zoals professor Van der Linden suggereerde? Voor mythes voelen wij ook niets. Wij willen de historische waarheid. Vandaar dat wij van het bestuur een werkgroep willen vormen om voor zover het ons mogelijk is een serieus onderzoek te doen naar het al dan niet bestaan hebben van Jacobswoude. De basis van dit werkgroepje zal bestaan uit onze voorzitter en secretaris, alsmede de Hazers­woudse amateur-historicus C. Kroon. Vooral deze laatste - die toch ook wel een zekere autoriteit genoemd kan worden waar het gaat om de geschiedenis van de Rijnstreek - is er nog niet zo zeker van dat Jacobswoude naar het rijk der fabelen verwezen dient te worden. "Op tal van oude kaarten en in oude stukken wordt Jacobswoude náást Woubrugge genoemd. Er was zelfs een kerk! Je bouwt toch geen kerk zomaar midden in een onbewoond gebied! Bovendien is er in het kerkarchief van de Hervormde kerk te Woubrugge een rekening bewaard gebleven van Anthonius Joostenz waar o.m. in voorkomt een post voor het "afbrecken” van de kerk te Jacobswoude Maert 1586, costen 60 gulden, 7 stuijvers en 8 duijten". Ergens is zelfs sprake van "Jacobswoude, liggend aan de Herenweg”. Voor mij heeft Jacobswoude - al zal het zeer klein geweest zijn - bestaan, is de overtuiging van Kroon. We gaan het proberen uit te zoeken. Wie mee wil doen in de werkgroep is van harte welkom en kan zich bij het bestuur komen aanmelden. Want, zo zei professor Van der Linden in “De Wijk": “Nieuwe gegevens kunnen echter nog steeds zorgen voor veranderingen in de wetenschap”. Het bestuur

JACOBSLADDER

"HET OTTOOTJE" voortaan "DE JACOBSLADDER" Ettelijke leden hebben suggesties gedaan voor een nieuwe titel van ons blad. Na rijp beraad kozen wij “De Jacobsladder", onder welke naamsaanduiding ons blad een tweede jeugd begint. Met “De Jacobsladder" wil aangeduid worden de trap die wij afgaan naar het verleden van Woubrugge en Hoogmade. Tegelijk met de invoering van een nieuwe titel hebben wij het gehele blad aangepast. Allereerst een groter formaat. Dat geeft meer mogelijkheden voor de "opmaak” en er kan meer copy in. We beschikken over erg veel interessante gegevens en de lezers van "De Jacobsladder" kunnen daar in de komende nummers kennis van nemen. Het bestuur
Jacobsladder 1982-3 blz -3

HISTORISCHE PUBLICATIES

Vrij kort op elkaar hebben de leden van onze vereniging deeltjes ontvangen uit de reeks "Historische Publicaties”. Het is nooit onze bedoeling geweest om telkens zo snel achter elkaar, nieuwe deeltjes uit te geven, maar omdat we altijd graag willen inhaken op de actualiteit kwam dat zo uit. Voorlopig wachten we tot aanstaand najaar, alvorens weer een boekje uit te geven. Eind oktober is het precies, vijfentwintig jaar geleden dat de katholieke gemeenschap “De Goede Herder"- toen nog onder de naam "Christus Koning" - van start ging. In het kader hiervan is Hans van der Wereld, in samenwerking met pater Raymond van Sasse van Ysselt, gekomen tot het op schrift stellen van de geschiedenis van deze kwart eeuw. Het belooft een vrij dik deeltje uit onze reeks te worden en mede gezien de omvang van het boekje over het brandweer­reglement leek het ons beter om maar eens een adempauze in te lassen.

GENEALOGISCH ONDERZOEK

Steeds meer mensen krijgen belangstelling voor de geschiedenis van hun eigen familie. De genealogie, het onderzoek naar de stamboom van een familie, is een leuke hobby en een goede gelegenheid om voor het eerst kennis te maken met het archief. Men stuit soms op moeilijkheden met het vinden van de juiste gegevens, kortom op de problemen van de geschiedenisonderzoeker. Voor mensen die belangstelling hebben voor zo'n onderzoek naar de oorsprong van hun familie volgen hieronder enkele tips. De eenvoudigste manier om een onderzoek te beginnen is om de lijn terug te volgen: van vader naar grootvader, naar overgrootvader en naar betovergrootvader enz. Andere familieleden kunnen natuurlijk wel genoteerd worden, maar voor een duidelijke lijn kan men ze (voorlopig) nog maar even buiten beschouwing laten. Maar hoe beginnen we nu? Meestal is binnen de familie nog wel bekend waar opa geboren is en wanneer. Daarna wordt het vaak al onduidelijk. Moeilijk zijn deze gegevens niet te achterhalen. Tot 1811 kan de onderzoeker gebruik maken van de registers van de burgerlijke stand. In dit jaar werden deze ingevoerd op bevel van keizer Napoleon, die toen nog de macht over ons land had. Het snelst krijgt u de inlichtingen via een eenvoudig briefje aan het bevolkingsregister van de geboorteplaats van grootvader. Vraag altijd om zo volledig mogelijke gegevens over de familie X, Y of Z. Hebt u het geluk dat uw familie gedurende lange tijd in dezelfde plaats woonde dan schiet u aardig op. Reken er wel op dat de gemeente waar u inlichtingen vraagt daarvoor een bedrag in rekening kan brengen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat tussen de vijf en vijftien gulden kan liggen. Voor 1811 is men aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken (afkorting DTB). Deze registers zijn te vinden in de Rijksarchieven. Voor Zuid-Holland in ’s-Gravenhage. Er zijn echter wel een paar zaken waarop men moet letten, namelijk: de spelling van de namen kan veranderen of wijzigen en - héél belangrijk - doopdata zijn géén geboortedata. Laat u niet afschrikken door het veranderende handschrift; met een eenvoudige handleiding en wat oefenen wordt ook dit wel leesbaar. Wilt u meer weten over genealogisch onderzoek, neem dan eens kontakt op met het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. Dit bureau geeft ook een aardig boekje uit dat, als eerste inleiding kan dienen, namelijk “Op zoek naar onze voorouders”. Verder is aan te bevelen het Prismaboekje nr. 1948 “Stamboomonderzoek" door Aad van der Tang. Veel succes met uw stamboomonderzoek! H.J. Bosman
Jacobsladder 1982-3 blz -4

KRONIEK 1981

KRONIEK VAN WOUBRUGGE EN HOOGMADE 1981 Samenstelling: Hans van der Wereld Januari ------- 3 - In Hoogmade wordt'~en 'begin gemaakt met de viering van het eeuwfeest van de katholieke basisschool. Voor het gehele jaar staan er diverse festiviteiten op het programma. 5 - Ambtenaren van de Provinciale Waterstaat rooien noodgedwongen negenentwintig iepen langs de weg tussen Woubrugge en Hoogmade.De bomen moeten worden omge­zaagd omdat ze zijn aangetast door de z.g. iepziekte. De bomen langs de Kerkweg - ver voor de Tweede Wereldoorlog aangeplant - worden niet vervangen. 15 - De gemeenteraad geeft het "groene licht" voor het bouwrijp maken van de grond in het plan Bateweg-Noord. In dit gebied zullen de komende jaren zo’n tweehonderd woningen worden gebouwd. 17 - De heer G.J. Rijkelijkhuizen uit Hoogmade mag zijn terrein aan de Boskade toch beschikbaar stellen voor caravans. De Hoogmadenaar had reeds tweemaal een verzoek om caravans te mogen plaatsen ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Evenzoveel maal wees het college van G.S. de aanvraag af. De heer Rijkelijkhuizen ging daarna in beroep bij de Kroon en dat heeft succes gehad; de Kroon heeft besloten de eerdere beslissing van G.S. te vernietigen. 20 - De 38-jarige Woubruggenaar Jip Bochove restaureert in zijn vrije tijd een vijftig jaar oude Tsjechische dieselmotor. Februari -------- 4 - De Woubruggenaar Piet de Boer pleit voor een veiliger kruispunt A. de Graaflaan Bateweg/Provinciale weg in zijn woonplaats. Hier moeten naar zijn mening ook stoplichten komen, evenals aan de oostkant van de brug over de Heimanswetering. 17 - Burgemeester D. Brouwer de Koning opent onder grote belangstelling het nieuwe gebouw "Immanuel" op de hoek van de Kerkstraat en de Comriekade in Woubrugge. Het gebouw vergt een investering van ruim zes ton. - Het VVD-raadslid mr. H.R. van Woerden stelt dat het college van Burgemeester & Wethouders meer aktiviteiten had kunnen ontwikkelen met betrekking tot de geluidshinder door het verkeer in de Kerkstraat te Hoogmade. De PvdA sluit zich bij deze kritiek aan. 20 - De Hoogmadese pastoor F. Schoonebeek pleit voor meer leken tijdens kerkdiensten. Hij wijst in een schrijven aan de parochianen op de toenemende "vergrijzing" onder de geestelijken in het dekenaat Alkemade, waartoe ook de parochie van Hoogmade behoort.
Jacobsladder 1982-3 blz -5 - Bij schaatswedstrijden in Leiden wint de jeugd Van de IJsclub Hoogmade de Andries Kwikbokaal. De jeugd van de Woubrugse IJsclub gaat met de tweede prijs naar huis. - Op scheepswerf "De Dageraad" te Woubrugge wordt de romp van de kotter "Lummetje” (UK 60) te water gelaten. Het is de langste boomkerkotter die ooit in Nederland is gebouwd. - In Woubrugge worden vijf katten vergiftigd, waarvan er één overlijdt. - Het Woubrugse kunstwerk komt definitiefop de brug over de Heimanswetering. 22 - In een Alphens bejaardenhuis overlijdt op 93-jarige leeftijd Marie Spijker. Deze uit Hoogmade afkomstige dame genoot in binnen- en buitenland bekendheid door haar gave om palingen en baarzen uit haar hand te laten eten. Honderden mensen zijn destijds getuige geweest hoe palingen uit Marie ´s hand aten. 27 - Het onthouden van de goedkeuring aan de begrotingswijziging die de financiering van de isolatie van de Woubrugse gemeentewoningen door Gedeputeerde Staten, brengt de gemeente Woubrugge in een netelige positie. Immers, de woningen zijn geïsoleerd, maar het gemeentelijk financieringsplan moet voor de tweede keer op de helling en is daarmee aan de derde uitvoering toe. 29 - Het CDA wil in samenwerking met het Actiecomité Kerkstraat komen tot een spoedige realisering van de omleidingsweg om Hoogmade. De CDA-fraktie is overigens wel van mening dat het comité onterecht aktie voert tegen het gemeentebestuur van Woubrugge. 23 - Het bestuur van de Voetbalvereniging Woubrugge besluit dat er geen disco-avonden meer zullen worden gehouden in de VVW-kantine. Aanleiding hiervoor is de moedwillige beschadiging door discobezoekers aan in de buurt geparkeerde auto's. 31 - In “De Wijk” wordt het 35-jarig jubileum van de afdeling Woubrugge, van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen gevierd. April ----- 1 - De historische vereniging “Otto Cornelis van Hemessen” heeft een aantal Woubruggenaren aardig bij de neus door ter gelegenheid van 1 april bij de zogenaamde “haven van Brunt" middels een bord aan te kondigen dat op deze dag gedoken zal worden naar vermeende resten van het voormalige huis “Banchem”. 6 - Op 94-jarige leeftijd overlijdt in Roosendaal zuster Maria Niseta (Wilhelmina van Wieringen). Zij werd op 24 februari 1887 te Hoogmade geboren. 11 - Het is nodig dat er een goede administratie komt van bedrijven die de laatste jaren een hinderwetvergunning hebben gekregen en van hinderwetplichtige bedrijven die zo'n vergunning nooit hebben aangevraagd. Dat is de mening van de VVD, welke wordt gesteund door de PvdA.
Jacobsladder 1982-3 blz -6 Maart ----- 15 - De oudste boom in de gemeente Woubrugge kan worden gered. Besloten wordt voor restauratie van deze ongeveer driehonderdvijftig jaar oude linde, die staat bij de boerderij Voorofsepolderkade 1 in Hoogmade, een subsidie van f 6000 te geven. 22 - Om aan een faillissement te ontkomen zal scheepswerf "De Dageraad" te Wou­brugge spoedig nieuwe opdrachten moeten krijgen. De werf heeft in 1980 op een opdracht fors verlies geleden, overigens zonder dat dit fatale gevolgen had voor het kwetsbare bedrijf. 26 - Door een 1-0 overwinning op Leiden heeft de voetbalvereniging Woubrugge de titel van de eerste klasse van de afd. zaterdag in de wacht gesleept.Woubrugge promoveert daarmee naar de KNVB. 29 - Tijdens brandweerwedstrijden waarin met persluchtmaskers moet worden gewerkt weet de Woubrugse brandweer beslag te leggen op de eerste plaatse - De Hoogmadese molenmaker H.J. Verbij begint met de werkzaamheden voor de restauratie van de uit 1797 daterende Vrouwgeestmolen. Deze molen - in de Heimansbuurt op de grens van Woubrugge en Alphen aan den Rijn - wordt hersteld in het kader van de regeling die de merkwaardige naam "Buitengewoon Werk in Oorlogstijd", draagt. Mei --- 5 - Het Gewestelijk Orkest sluit met een concert in "De Schuur" te Hoogmade een serie van drie schoolconcerten af. Ongeveer tweehonderd leerlingen volgen de prestaties met aandacht. - Ondanks het slechte weer wordt een fietstocht langs historische objecten in de gemeente een succes. Honderddertig enthousiaste fietsers leggen de der­tig kilometer lange tocht af. De puzzeltocht is georganiseerd door de NKJB in samenwerking met de historische vereniging "0tto Cornelis van Hemessen". 6 - Smash '70 is kampioen geworden in de herencompetitie badminton van het district Zuid-Holland afd. 25. De Woubruggenaren winnen met 7-1 van SLA uit Leidschendam. - Tijdens de jaarvergadering van de VVD afd. Woubrugge wordt opnieuw gepleit voor een herverdeling van de winsten van het Energiebedrijf Rijnland. De winsten zouden terug moeten vloeien naar de algemene potten van de deelnemende gemeenten. - De 16-jarige Astrid Oudshoorn uit Woubrugge blijkt na het behalen van haar diploma de jongste hondentrimster in Nederland te zijn. Astrid heeft de jaar-cursus binnen een half jaar afgerond. 7 - Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp heeft bij de gemeenteraad van Woubrugge bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied". Dit bestemmingsplan is bedoeld om de omleidingsroute om Hoogmade mogelijk
Jacobsladder 1982-3 blz -7 maken. Het college ziet zich tot deze stap genoodzaakt omdat in het bestemmingsplan geen mogelijkheden voor een jachthaven aan de Does is opgenomen. 11 - Dirk Schuilenburg is ook dit jaar weer uitgeroepen tot de beste visser van Woubrugge. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering van de hengelsportvereniging ”De Blauwe Zeelt”. 14 - Met algemene stemmen heeft de raad van Woubrugge een bedrag van 3,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de aanleg van riolering langs de Boddens Hosangweg en de Vierambachtsweg. Van de zijde van het ministerie van Financiën en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn hiertegen geen bezwaren. - Het PvdA-raadslid L. Vos twijfelt aan het nut van het Intergemeentelijk Overleg Orgaan Rijnstreek (IGOR). Hij is van mening dat Woubrugge er te weinig profijt van heeft en er teveel voor moet betalen. 18 - De eerste manifestatie voor amateur-muziek in Woubrugge is een groot succes. Er melden zich zoveel liefhebbers, dat er een avondvullend programma met maar liefst negen programmapunten kan worden uitgevoerd. De manifestatie heeft plaats in de Nederlands Hervormde kerk in Woubrugge. 21 - Ter afronding van het bestemmingsplan Thuisweide-Kroes wordt bij de Woudwetering ter hoogte van de Comriekade begonnen met de bouw van een zestal woningen. Deze woningen worden gebouwd door het aannemingsbedrijf Egbo uit Hazerswoude. Bij de woningen is een haventje aangelegd voor zes boten, dat door middel van een karakteristieke houten ophaalbrug van de Woudwetering kan worden afgesloten. Het is de bedoeling dat de gemeente Woubrugge het beheer van het bruggetje overneemt. De fraaie en zeer druk bereden ANWB-fietsroute naar het Braassemermeer zal iets worden omgelegd en de fietsers zullen dan de ophaal brug kunnen “nemen”. - Op het kruispunt Vierambachtsweg-Provinciale Weg in Woubrugge staan twaalf indrukwekkende bomen. Het zijn Metasequoia´s oftewel watercypressen. De bo­men vormen een geschenk aan de Nederlandse boomkwekers aan de Werkgroep Erf­beplanting Zuid-Holland. De kwekers gaven dit cadeautje als blijk van waar­dering voor de steun van het provinciaal bestuur aan.de actie "Erf in ´t groen”. De nieuwe beplanting langs de provinciale weg kreeg met deze unieke bomen een fraaie afsluiting. 29 - Bewoners van de Kerkstraat in Hoogmade hebben de Woubrugse politici nog eens de onhoudbaarheid van de situatie in de Kerkstraat onder de neus gewreven. Dat gebeurde tijdens een fietstochtje van de Woubrugse en Hoogmadese gemeenteraad door Hoogmade. De bewoners van de Kerkstraat hadden de drukke doorgangsweg versierd met vele spandoeken.
Jacobsladder 1982-3 blz -8 Juni ---- 12 - Woubrugge krijgt in de loop van 1982 een nieuwe brandweerwagen als vervanging van de achttien jaar oude Bedford. Het nieuwe voertuig gaat de gemeente f 220.000 kosten. 25 - De gemeenteraad van Woubrugge ziet af van de bouw van een sporthal bij de velden van VVW. Het project zou voor de gemeente financieel onhaalbaar zijn, Juli ---- 6 - De walkant van de Comriekade in Woubrugge bij de brug over de Heimanswetering is in zo'n slechte toestand dat de provincie met de bouwvakvakantie voor de deur toch is begonnen aan de herstelwerkzaamheden. Ter hoogte van de Nederlands Hervormde kerk zal de beschoeiing over een lengte van vijfen­dertig meter worden vernieuwd. De kosten - f 85.000 - komen geheel voor re­kening van de provincie. Augustus -------- 11 - Op 87-jarige leeftijd overlijdt in Hoogmade Willem van der Ploeg. Hij was jarenlang molenaar van de Vlietmolen en later café-eigenaar in het dorp. 13 - Tegen de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is om de omleidings­route rond Hoogmade te verwezenlijken, zijn in totaal vijftien bezwaarschriften ingediend. Tijdens een vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken krijgen de indieners gelegenheid hun bezwaarschriften toe te lichten. 18 - De honderd tweeëndertig jaar oude scheepswerf “De Dageraad”l in Woubrugge vraagt haar faillissement aan. Er is een schuld van twee miljoen gulden. Orders blijven uit, waardoor veertig mensen zonder werk komen. 21 - Een deel van de Woubrugse gemeenteraad verzet zich ten sterkste tegen de plannen van de provincie om de glastuinbouwgebieden rond Woubrugge uit te breiden. Dit zou het landschap te zeer aantasten. Wel wil men de Woubrugse tuinders uitbreiding van hun bedrijf toestaan, maar men wil een invasie van tuinders uit de regio voorkomen. 25 - De rijkspolitie te Woubrugge en de gemeentepolitie van Alphen aan den Rijn hebben door snel handelen een gevecht tussen Woubrugse en Alphense jongeren voorkomen. Een groep van ongeveer veertig jongeren uit Alphen aan den Rijn, in leeftijd variërend van twaalf tot achttien jaar, komt Woubrugge binnen en valt een zestienjarige jongen uit dit dorp, die op een bromfiets rijdt, lastig op de Bateweg. 27 - Voetbalvereniging Woubrugge krijgt er twee nieuwe velden bij. De gemeenteraad besluit met algemene stemmen om vier ton voor de aanleg beschikbaar te stellen.
Jacobsladder 1982-3 blz -9 Burgemeester D.Brouwer de Koning verwacht dat de ambtelijke procedures snel zullen worden afgerond, zodat in 1982 al met de daadwerkelijke aanleg kan worden begonnen. 28 - Aan de Klaverwijdenweg in Hoogmade opent burgemeester D. Brouwer de Koning de antiekboerderij "De Klaverweyde” van Joop en Geertje van Leeuwen. September --------- 1 - Het waterschap "De Oude Veenen" neemt in de Voorofsepolder en de Frederiks­polder onder Hoogmade nieuwe gemalen in gebruik. - De meer dan anderhalve eeuw oude scheepswerf “Hoogmade” van de gebroeders Colijn in de kom van Hoogmade dreigt in de problemen te komen, wanneer hij mogelijk straks zal moeten gaan verhuizen naar de Piestpolder. Inzet is de al in 1972 voorgeste1de verplaatsing, omdat de werf - met bedrijfsterreinen aan twee zijden van de drukke Kerkstraat - naar het oordeel van het gemeentebestuur in de weg ligt en bovendien naar de opvattingen van het gemeentelijk bestuursapparaat er van buiten weinig aantrekkelijk uitziet. Men stelt zich voor om hier straks een parkeerplaats aan te leggen. - Slechte opkomst van de leden van de onderwijscommissie en, naar de mening van de voorzitter, "slechte respons" op de door de commissie opgestelde brieven naar het college van burgemeester en wethouders van Woubrugge hebben bij de leden op z'n minst vraagtekens doen rijzen bij het nut en het funktioneren van de commissie. 4 - De gemeente Woubrugge draagt f 5.000 bij in de onderhoudskosten van de uit 1897 daterende Hoogmadese Molen. 11 - Het fanfare corps “Harmonie” uit Woubrugge geeft ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een concert op een door de Woudwetering varende boot. 15 - Het ledental van de historische vereniging “Otto Cornelis van Hemessen” is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Aldus deelt voorzitter Herman Bosman op de algemene jaarvergadering in “De Wijk” in Woubrugge mee. 16 - Het wachten op de bus in Hoogmade zal worden veraangenaamd. Het college van Burgemeester en Wethouders wil vijf bushokjes laten plaatsen aan de Kerkstraat en de Klaverwijdenweg. Met het plaatsen van deze abri's is een bedrag van f l7.500 gemoeid. 21 - De toegang tot de algemene begraafplaats in Woubrugge wordt verbeterd. De uit 1936 daterende brug wordt vervangen door een houten brug met een bijpas­send hek en ook het toegangspad wordt aangepast. De gemeenteraad heeft voor dit alles f 29.320 beschikbaar gesteld.
Jacobsladder 1982-3 blz -10 23 - Ter gelegenheid van een bezoek van een delegatie van de statencommissie verkeer aan Hoogmade protesteren de bewoners van de Kerkstraat wederom tegen de verkeersoverlast in hun straat. Het Actiecomité Kerkstraat wil op korte termijn veiligheidsmaatregelen en de Kerkstraat tot B-weg verklaard zien. - Enige inwoners van Woubrugge hebben het initiatief genomen om de Vredesweek 1981 meer onder de aandacht van de Woubruggenaren en de Hoogmadenaren te brengen. Het zestal Woubruggenaren dat zich hiervoor inzet noemt zich “De Vredestichters –Start - 1981”. Oktober ------- 1 - De chef algemene zaken van de gemeente Woubrugge, C.N. Verhagen, neemt ont­slag om een werkring te aanvaarden bij een waterschap in Noord-Holland. 5 - Aan de Vrouwgeestweg 84 te Woubrugge opent mevrouw A. van der Laan onder de naam "Het Snuffelschuurtje" een curiositeitenwinkeltje. 7 - Woubrugge blijft voorlopig deelnemen aan het Intergemeentelijk Overleg Or­gaan Rijnstreek. Tijdens een vergadering van de commissie Algemeen Bestuur­lijke Zaken kan een deel van de bedenkingen die eerder door het PvdA-raads­lid L. Vos waren geuit, worden weggenomen. 14 - De ongeveer tachtig eigenaren van weekendbootjes die een min of meer vaste ligplaats hebben in het water de Kromme Does zijn zeer ontevreden. Aanleiding hiervoor is een brief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland waarin de diverse eigenaren te kennen wordt gegeven dat zij binnen zestig dagen hun ligplaatsen moeten verlaten. Om zich nader te beraden wat hen nu te doen staat beleggen zij een protestbijeenkomst in Paviljoen “De Does” in Hoogmade 19 - De Spar-supermarkt van A. Bregman aan de Van Woudeweg in Woubrugge is voor de zevende maal in dit jaar het doelwit van inbrekers. Er wordt voor f 12.000 spullen meegenomen. 21 - Het PvdA-raadslid L. Vos is zeer ontevreden over de gang van zaken met be­trekking tot de bespreking van het gemeentebestuur met de provinciale staten commissie over de verkeersproblemen in Hoogmade. Het college weigerde bij deze bespreking de pers toe te laten. In zijn brief aan het college stelt de socialist dat de openbaarheid de zaak juist gediend zou hebben. 24 - De 33-jarige Hoogmadenaar Thijs van Zaal wordt door de bisschop van Rotterdam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot priester gewijd. November -------- 3 - Op initiatief van Hubert Oudshoorn, fietsenthousiast en lid van S'70, wordt het initiatief genomen voor de oprichting van een fietsclub in Woubrugge.
Jacobsladder 1982-3 blz -11 4 - Het verbindingspad tussen de Kerkstraat en de Van Alcmaerlaan in Hoogmade gaat "Kerkepad" heten. - Het PvdA-raadslid L. Vos uit Woubrugge heeft een plan ontwikkeld om de uit 1729 daterende Hervormde kerk in Hoogmade voor verder verval te behoeden. Hij wil dat het college van Burgemeester en Wethouders de kerkvoogdij één tot anderhalve ton renteloos leent in afwachting van de restauratiesubsidie die pas over enkele jaren tegemoet kan worden gezien. De algehele restaura­tie wordt op f 400.000 begroot, maar van de lening zou men alvast de hoog­nodige reparaties aan het kerkdak kunnen laten verrichten. 7 - De begrafenisvereniging "Sint-Barbara" in Hoogmade bestaat vijfentwintig jaar. In die kwarteeuw heeft men in totaal honderdvierentachtig begrafenissen verzorgd. 10 - Twee agenten van de rijkspolitie in Woubrugge hebben voor de jeugd van 15 tot en met 18 jaar een vereniging opgericht. Het zich vervelende groepje veroor­zaakte nog wel eens wat overlast in Woubrugge en de twee politiemannen besluiten daaraan iets te doen. Men wil allerlei middag - en avond aktiviteiten voor de jeugd organiseren in "De Wijk". 19 - CDA-wethouder G.W. van der Laan maakt na een afwezigheid van bijna twee jaar zijn rentree in de gemeenteraad van Woubrugge. Voorlopig blijft CDA-raadslid Th.J. van Wieringen het wethouderschap van Van der Laan waarnemen. 27 - Na een ingrijpende verbouwing door de nieuwe eigenaar R.P. Slagboom heropent burgemeester D. Brouwer de Koning het uit 1652 daterende café-restaurant "Het Oude Raedthuys" te Woubrugge. December -------- 12 - Door een weigering in het bedieningsmechanisme zorgt de Doesbrug in Hoogmade voor enkele uren verkeersoponthoud. Na het doorlaten van een schip weigert een van de twee brugdekken te zakken. 16 - De Woubrugse gymnastiek- en judovereniging "Kwiek en Lenig" ontvouwt plannen voor de oprichting van een schaakvereniging. - De personeelsvereniging van de gemeente Woubrugge begint een spontane aktie voor Polen. Hieraan werken mee het gemeentepersoneel, de rijkspolitie en het onderwijzend personeel van de openbare lagere en kleuterschool. Het geld dat wordt ingezameld zal aan de Stichting Regio Leiden van "Helpt Polen" wor­den overhandigt. Hiervoor worden dan medicijnen en babyvoeding gekocht. Na­burige plaatsen worden door de gemeente Woubrugge aangespoord hetzelfde te doen 19 - De Woubrugse fanfarevereniging "Harmonie" bestaat vijfenzeventig jaar. Men viert feest en houdt een receptie in "De Wijk".